Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Haagse Senioren is een onderdeel van één van de werkmaatschappijen van Xtra.

In deze verklaring vertellen we welke persoonsgegevens we van onze cliënten verwerken, waarom we dit doen, hoe we met die gegevens omgaan en welke rechten u als client heeft ten aanzien van de gegevens.

Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we (kort samengevat) het verzamelen, opslaan, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door Xtra en al haar werkmaatschappijen. Eindverantwoordelijk voor al die verwerkingen is de Raad van Bestuur van Xtra, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Binnen Xtra is een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die toeziet op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen Xtra. Dit is mevr. mr. J. H. C. Verwolf (Anja). Zij is bereikbaar via het mailadres a.verwolf@xtra.nl.

Algemeen

Xtra respecteert uw privacy. We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wijze waarop we uitvoering geven aan de AVG en andere wetgeving op het gebied van de privacy die op Xtra van toepassing is, hebben we vastgelegd in een privacyreglement. Het privacyreglement van Xtra kunt u HIER inzien (PDF). Deze privacyverklaring is te zien als een korte samenvatting en nadere uitleg daarvan.

Grondslag gegevensverwerking

We verwerken alleen persoonsgegevens als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Doorgaans zal gegevensverwerking plaatsvinden, omdat dat noodzakelijk is om de door u gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. Het gaat dan om gegevensverwerking in het kader van een (dienstverlenings-) overeenkomst. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens op basis van uw specifieke toestemming of om een gerechtvaardigd belang van Xtra te behartigen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als we ontwikkelingen en/of nieuwe diensten binnen Xtra bekend willen maken. Incidenteel verwerken we persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is en we zullen uw gegevens nooit verkopen of verhandelen.

Bewaartermijn

Aangezien de meeste onderdelen van onze dienstverlening vallen onder de regels van de WMO en Jeugdwet hanteren we de daarin voorgeschreven bewaartermijn van 15 jaar.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Xtra worden verwerkt. U heeft het recht te weten welke gegevens Xtra van u heeft. U heeft het recht om de gegevens in te zien of er een kopie van te ontvangen. U kunt vragen uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U heeft het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen die Xtra van u heeft en te vragen om deze door te geven aan een andere organisatie.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u ook het recht die toestemming weer in te trekken.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten?

Dit kunt u dan kenbaar maken aan uw dienstverlener binnen Xtra. U kunt ook een email sturen naar privacyvragen@xtra.nl. Gaat het om inzage, een kopie, wijziging of verwijdering, dan kunt u daarbij gebruik maken van de standaardformulieren die als bijlage aan het privacyreglement van Xtra zijn toegevoegd.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop Xtra om gaat met uw persoonsgegevens kunt u dat bespreken met uw dienstverlener en/of gebruik maken van de klachtenregeling van Xtra. De klachtenregeling van Xtra kunt u HIER inzien (PDF).

Daarnaast bestaat tevens de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Met de leveranciers van de systemen die Xtra gebruikt om gegevens in te registreren en om te kunnen e-mailen en met de bedrijven die betrokken zijn bij de websites en digitale nieuwsbrieven van Xtra heeft Xtra een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin zijn goede afspraken gemaakt rondom de bescherming van uw gegevens.

In onze systemen is veel aandacht voor de beveiliging van uw gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Xtra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyreglement en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende regels op de hoogte bent.